บันทึกวารสาร

    Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University (Graduate Studies) วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี (ฉบับบัณฑิตศึกษา) เริ่มดำเนินการครั้งแรกในปี 2565 โดยความร่วมมือกันของหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยธนบุรี เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่แหล่งข้อมูลเชิงวิชาการแก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทั้งภายในสถาบัน และต่างสถาบันที่ให้ความสนใจ


    โดยการจัดทำวารสาร Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University (Graduate Studies) วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี (ฉบับบัณฑิตศึกษา) นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ และการบัญชีทั่วไป การตลาด เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ และการเงินทั่วไป สังคมศาสตร์ทั่วไป และการศึกษาของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เป็นสื่อกลางและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ ให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

    Popular Posts

ติดต่อเรา

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University (Graduate Studies) วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี (ฉบับบัณฑิตศึกษา)
ที่อยู่ : สำนักงานคณะบริหารธุรกิจ เลขที่ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
วันและเวลาที่เปิดทำการ : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 16.00 น.
โทรศัพท์ : 02-8090823-25 ต่อ 225
โทรสาร : 02-8090832
อีเมล์ : gdjournal@thonburi-u.ac.th
ผู้ประสานงานหลัก : นางสาวกัลยรักษ์ วิริยมาโน

ติดต่อสอบถาม