คณะกรรมการกลั่นกรอง (Peer Review)

 กองบรรณาธิการภายนอก

    รองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช  ถิ่นธานี                          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน ตรงเมธีรัตน์                   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัญญา วสุศรี                         มหาวิทยาลัยมหิดล

    รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช อภิปุณโยภาษณ์        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    รองศาสตราจารย์ ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

    รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์               มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

    รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ์               มหาวิทยาลัยศิลปากร

    รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ   พ่วงสมจิตร์                  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

    รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขันทอง                           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิปัติย์ โสตถิวรรณ์                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพา สารุโณ                          มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธริณี มณีศรี                          มหาวิทยาลัยศรีปทุม

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล สัมพันธ์พงษ์           มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภรณีน์ อินฟ้าแสง             มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    รองศาสตราจารย์ ศิริ ภู่พงษ์วัฒนา                            มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์  สุขแก้ว      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร  ทองแพง                มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

    ดร.วิญญู  ปรอยกระโทก                                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายพิน  ปั้นทอง                 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

    ดร.รชฎ  ขำบุญ                                                         มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

    ดร.เอกนรี  ทุมพล                                                     วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

    Popular Posts

ติดต่อเรา

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University (Graduate Studies) วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี (ฉบับบัณฑิตศึกษา)
ที่อยู่ : สำนักงานคณะบริหารธุรกิจ เลขที่ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
วันและเวลาที่เปิดทำการ : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 16.00 น.
โทรศัพท์ : 02-8090823-25 ต่อ 225
โทรสาร : 02-8090832
อีเมล์ : gdjournal@thonburi-u.ac.th
ผู้ประสานงานหลัก : นางสาวกัลยรักษ์ วิริยมาโน

ติดต่อสอบถาม