ประเภทผลงานที่รับตีพิมพ์

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University (Graduate Studies) หรือวารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี (ฉบับบัณฑิตศึกษา)  จัดพิมพ์ บทความวิชาการ (Academic Article) และบทความวิจัย (Research Article)  ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน (ยกเว้นเล่มรายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์) และต้องไม่อยู่ในกระบวนการการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น ในกรณีที่บทความหรือบางส่วนของบทความเคยเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(Proceeding) ผู้นิพนธ์ต้องแสดงให้เห็นว่าบทความที่ส่งมาได้มีส่วนเพิ่มเติมหรือขยายจากบทความเดิมอย่างชัดเจน นอกจากนี้ผู้เขียนยังต้องระบุในบทความว่าได้เผยแพร่บางส่วนของบทความดังกล่าวไปแล้ว โดยต้องระบุว่าเผยแพร่ในที่ประชุมใด และมีรายละเอียดที่สำคัญครบถ้วน


    Popular Posts

ติดต่อเรา

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University (Graduate Studies) วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี (ฉบับบัณฑิตศึกษา)
ที่อยู่ : สำนักงานคณะบริหารธุรกิจ เลขที่ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
วันและเวลาที่เปิดทำการ : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 16.00 น.
โทรศัพท์ : 02-8090823-25 ต่อ 225
โทรสาร : 02-8090832
อีเมล์ : gdjournal@thonburi-u.ac.th
ผู้ประสานงานหลัก : นางสาวกัลยรักษ์ วิริยมาโน

ติดต่อสอบถาม