กองบรรณาธิการ

เจ้าของวารสาร :  มหาวิทยาลัยธนบุรี


ผู้ดำเนินการ

   ดร.บัญชา เกิดมณี                                                            อธิการบดี มหาวิทยาลัยธนบุรี


บรรณาธิการ

    รองศาสตราจารย์ ดร.อนุพงษ์ อินฟ้าแสง                        มหาวิทยาลัยธนบุรี


 กองบรรณาธิการภายใน

    รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์                           มหาวิทยาลัยธนบุรี

    รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ ผลดี                                 มหาวิทยาลัยธนบุรี

    ดร.ธนวรรณ แฉ่งขำโฉม                                                  มหาวิทยาลัยธนบุรี


 กองบรรณาธิการภายนอก

    ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญานันท์ นิลสุข                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

                                                                                            พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

    รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์                    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

    รองศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ                               มหาวิทยาลัยมหิดล

    รองศาสตราจารย์ อาจารี มีอินทร์เกิด มีสิทธิ์                  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ ระวังการณ์                     มหาวิทยาลัยมหิดล

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ บุญเจริญ                      วิทยาลัยนครราชสีมา


ฝ่ายจัดการ และเลขานุการบรรณาธิการ

    อาจารย์ศรัณย์ธร บรรจงคณิต                                        มหาวิทยาลัยธนบุรี

    อาจารย์กัลยารักษ์ วิริยะมาโน                                        มหาวิทยาลัยธนบุรี

    อาจารย์บุญจิรา เจรจาปรีดี                                            มหาวิทยาลัยธนบุรี

    อาจารย์เอนก นามขันธ์                                                  มหาวิทยาลัยธนบุรี

    อาจารย์กุลยา สุขพงษ์ไทย                                             มหาวิทยาลัยธนบุรี

    อาจารย์พสุกิตติ์ จันทร์แจ้ง                                            มหาวิทยาลัยธนบุรี

    Popular Posts

ติดต่อเรา

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University (Graduate Studies) วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี (ฉบับบัณฑิตศึกษา)
ที่อยู่ : สำนักงานคณะบริหารธุรกิจ เลขที่ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
วันและเวลาที่เปิดทำการ : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 16.00 น.
โทรศัพท์ : 02-8090823-25 ต่อ 225
โทรสาร : 02-8090832
อีเมล์ : gdjournal@thonburi-u.ac.th
ผู้ประสานงานหลัก : นางสาวกัลยรักษ์ วิริยมาโน

ติดต่อสอบถาม